Professionaliseren inkoop

Procurement bestrijkt alle processen van (interne) klant tot en met de leverancier. Zoals onze naam reeds zegt kunnen wij u bij al deze processen ondersteunen / adviseren. Het (doen) uitvoeren van het inkoopproces vormt het hart van de inkoopfunctie, maar de inkoopfunctie omvat meer dan alleen het inkoopproces. De keuzes die u in verschillende fasen van het inkoopproces maakt, zijn afhankelijk van de strategie en het inkoop- en aanbestedingsbeleid van uw organisatie. Wij kunnen u helpen bij het professionaliseren van uw inkoop met als rode draad het realiseren van inkoopbesparingen en kostenreducties.

Andere onderwerpen waarbij wij u kunnen ondersteunen / adviseren zijn, (re-)organiseren van uw inkoopafdeling, werkkapitaalverbetering, het vergroten van de slagkracht van inkoop door stroomlijning van de inkoopstrategie, organisatie, processen en systemen. Als basis voor deze professionalisering voeren wij eerst een inkoopanalyse uit. Deze professionele inkoopscan bestaat uit een kwantitatief en een kwalitatief onderzoek. Als basis voor het kwantitatief onderzoek dient uw boekhouding. Inkoop is namelijk alles waar een externe factuur tegenover staat. De meting die we daarvoor uitvoeren heet een spend analyse. Het houden van interviews met key-functionarissen is onderdeel van het kwalitatieve onderzoek.

Op basis van deze inkoopdiagnoses, worden concrete aanbevelingen gedaan waarmee u verder kunt om, al dan niet samen met ons, uw inkoop verder te professionaliseren.

Interim

Wij zijn het antwoord op uw tijdelijke behoefte aan inkoopcapaciteit. Dit kunnen wij doen door het op professionele wijze managen van (een deel van) uw inkoop portfolio. Hierbij valt ook te denken aan het invullen van inkoopkennis.

Terug naar boven.

Leveranciers management

Leveranciers management is een breed begrip en wij kunnen u o.a. van dienst zijn op het gebied van leverancierscontractmanagement, het monitoren en optimaliseren van uw leveranciersprestaties en het opzetten en uitvoeren van leveranciers audits.

Terug naar boven.

Projecten

Heeft u een specifiek project (Capital work, MRO, Maintenance, Equipment & Services, Facilities, enz.) dan kunnen wij participeren in het projectteam en namens u de projectmatige inkooptrajecten leiden.

Wij nemen de verantwoordelijkheid voor het realiseren van optimale inkoopcondities en adviseren het projectteam.

Onze activiteiten kunnen een compleet project omvatten, van concept tot oplevering. Het kan echter ook beperkter: één of meer fasen van uw project, al naar gelang uw wensen en behoeften.

Terug naar boven.

Onderhandelen

Telkens wanneer een contract wordt ondertekend, een overeenkomst wordt gesloten of een transactie wordt overeengekomen, heeft de doeltreffendheid van de onderhandelaars een grote impact op de winstgevendheid. Geen enkele andere zakelijke vaardigheid is belangrijker om betere resultaten te boeken, met name in economisch moeilijke tijden. U kunt de onderhandelingen voor zowel bestaande als nieuwe contracten aan ons over laten.

Daarnaast kunnen wij u helpen bij het voeren van onderhandelingsgesprekken of adviseren u op de achtergrond over de beste aanpak om een onderhandelingsgesprek te voeren.

Terug naar boven.